Lidt historie:

Væggerløse Vandværk 1935 – 2015.

Starten
    
Aar 1935 d. 15/3 Kl. 7½ Em. Afholdtes konstituerende Generalforsamling i Anledning af Stiftelsen af et Andelsselskab til oprettelse af et Vandværk i Væggerløse. Mødet afholdtes i Væggerløse Forsamlingsbygning.”

 Sådan indledes Væggerløse Vandværks protokol, skrevet med god gammeldags håndskrift, som man skal kigge godt på, for at tyde.

 Det vedtoges enstemmigt at oprette et andelsselskab til det nævnte formål under navnet:

”Andelsselskabet Væggerløse Vandværk”

 Med få ændringer vedtog man også et fremlagt ”Lovforslag”, og der blev valgt en bestyrelse, som blev bemyndiget til at forhandle med Dansk Elektricitets-Co. Odense.
 Samme aften kl. 10½ konstituerede bestyrelsen sig bl.a. med Murermester Simonsen som formand.

 Allerede næste dag:
     Aar 1935 d. 16/3 Kl. 10 Fm. holdt bestyrelsen møde i Nykøbing med Inspektør Jensen og Repræsentant Jensen om oprettelse af kontrakt om bygning af vandværket.
Kontrakten blev udfærdiget og underskrevet samme dag.

 Effektivt arbejde!

 Vandværket blev bygget på den nuværende adresse: Rådhusvænget 2a, og allerede den 10. juli 1935 blev det igangsat.

 Effektivt arbejde!

Nyt vandværk
Vandværket fra 1935 forsynede området med vand lige frem til 1967 altså i 32 år.
I 1967 startedes det da nybyggede vandværk på Rådhusvænget. Det klarede forsyningen i 24 år.
I 1991 indviedes det nye vandværk på adressen Præstestræde 17, en grund, som blev købt i 1978.
Her er kapaciteten rigelig i dag, ikke mindst på grund af etableringen af vandmålere hos forbrugerne i 1995.
Dette fik forbruget til at falde væsentligt. Samtidig er dyreholdet på gårdene indskrænket meget og ledningsnettet er blevet forbedret, så vandspildet er minimeret. Alt dette gør, at forsyningen regnes sikret i lang tid fremover. Vandværket har været oppe på at indvinde ca. 183.000 m3. Nu indvindes der lige omkring  90.000 m3 .
Det nye vandværk er forsynet med nødstrømsanlæg, så der normalt også kan leveres vand ved strømsvigt.

Andelshavere
Fra starten var der 33 andelshavere i Væggerløse.
I 1937 lagde man en 2” ledning til Stovby. Det gav 15 nye andelshavere. Senere en ledning ud til Hovedvejen. Det gav 10 ekstra andelshavere, så man nu var oppe på 58. Flere kom til efterhånden, og i 1958 nåede man lige omkring 100.
Fra omkring 1960 og fremefter er der lavet en del udstykninger med mange andelshavere til følge, så i 1968 kom man op på 157 andelshavere. I 1977 var der 380 og i dag er der ca. 960.

Sammenlægninger
Der er sket et par sammenlægninger med andre vandværker gennem årene.
I 1985 overgår Hasselø Vandværks forbrugere til Væggerløse Vandværk, idet Hasselø Vandværk træder i likvidation.
I 2003 sammenlægges Tjæreby Vandværk og Væggerløse Vandværk, og Tjærebys ledningsnet forbindes med Væggerløses og får fremover vand herfra. 

Ringforbindelser
For at sikre stabile forsyninger til forbrugerne er der etableret ringforbindelse til to andre vandværker. Allerede i 1977 blev der etableret ringforbindelse til Idestrup Vandværk og i 1993 blev der ringforbundet med Marielyst Vandværk. 

Forsyningsområde
Efter at Hasselø i 1985 var kommet med i vandværkets forsyningsområde, strakte området sig fra og med Hasselø i vest til rundkørslen ved Marielyst i øst (dog ikke Marielyst Strandpark og området nord herfor), og fra Tjæreby i nord til det sydlige Væggerløse i syd.
I 2005 udvidedes forsyningsområdet mod vest, idet Flatø i Guldborgsund kom med, og øen får nu vand fra Væggerløse.

Bestyrelser
Der har hersket stor stabilitet i værkets bestyrelse. Dette ses bl.a af, at der siden starten i 1935 til dato kun har været fem formænd og fem kasserere. 

Formænd:
1935-1942: Johannes Simonsen
1942-1974: Chr. Boesen
1974-1988: Frede Christensen
1988-1989: Erik Nielsen
1989- ? Mogens Hemmingsen

Kasserere:
1935-1941: R. Ryssing
1941-1947: Sofus Beske
1947-1962: Jørgen Hansen
1962-1977: Marius Christiansen
1977-2014 Preben Majland Olsen

 

2014- ?Professionel kasserer

Efterlysning
Vi ville gerne her vise billeder fra tidligere tider vedrørende Væggerløse Vandværk, f.eks. fotos af tidligere bestyrelser, gamle billeder af vandværket og alt muligt andet, som har haft med vandværket at gøre.
Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde gamle billeder, som kan fortælle vandværkshistorie.

             Skulle nogen ligge inde med gamle fotos eller andet, som har haft med Væggerløse Vandværk at gøre, vil vi meget gerne låne det til affotografering/kopiering.  
Ring eller skriv venligst til Bent E. Hansen, tlf. 21 72 88 88  e-mail:
beh@os.dk , som så kan viderebringe materialet her på disse sider.

 
Væggerløse Vandværk har tidligere tilbudt ejere af gamle brønde at lade dem opfylde, så der ikke fremover vil være risiko for forurening fra brøndene.
I forbindelse med denne proces så vi mange interessante brønde. Herunder kan du se nogle få af dem, vi fik tilproppetHer er en med mange forskellige rør og ledninger


Denne brønd var meget gammel og opbygget af kampesten


Og her er en af de nyere. Den var virkelig flot