Du kan se Væggerløse Vandværk´s vedtægter her i PDF 

VEDTÆGTER
FOR
VÆGGERLØSE VANDVÆRK A.m.b.a.

 1. § 1
  Væggerløse Vandværk A.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar.
  Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune.

  Formål
  § 2
  Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.                     

  Medlemmer
  § 3
  Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
  For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

  Medlemmernes rettigheder
  § 4
  Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.
  Vedtægter, regulativ og gældende takstblad kan ses på vandværkets hjemmeside eller eventuelt rekvireres hos vandværkets formand.

  Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
  § 5
  For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
  Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
  Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

  Udtræden af selskabet
  § 6
  Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt  matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.
  Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
  Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

   Generalforsamling
  § 7
  Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
  Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden og/eller med henvisning til vandværkets hjemmeside.
  Forslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til formanden og/eller kassereren senest den 15. februar. 

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

   Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I lige år vælges tre medlemmer, i ulige år vælges to. 
  Herudover vælges hvert år en førstesuppleant og en andensuppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder i nævnte rækkefølge.
  Hvert år vælges endvidere en revisor for to år og en suppleant for et år.
  Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan finde sted.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til formanden eller kassereren, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes/annonceres som ovenfor skitseret sammen med indkaldelsen.
  De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

  Stemmeret og afstemninger
  § 8
  Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.
  Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
  Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
  Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
  Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær - eller næste års ordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

  Bestyrelsen
  § 9
  Selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, valgt på generalforsamlingen jf. § 7
  Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
   Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
  Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
  Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. 

  Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet. 

  Tegningsret
  § 10
  Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
  Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
  Bestyrelsen kan meddele prokura.

  Regnskab
  § 11
  Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
  Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
  Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de  generalforsamlingsvalgte revisor(er), og en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
  Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

  Opløsning
  § 12
  Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

  Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

  Ikrafttræden
  § 13
  Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret på generalforsamlingen den 10. marts 2014.
  De træder i kraft den 1. januar 2015.

  Med virkning fra den 1. januar 2015 overtages fra andelsselskabet Væggerløse Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2014, hvorefter andelsselskabet Væggerløse Vandværk er opløst. 

  Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 31. december 2014 er valgt på generalforsamlingen i andelsselskabet Væggerløse Vandværk, indtræder med virkning fra den 1. januar 2015 i de tilsvarende funktioner i Væggerløse Vandværk A.m.b.a.

  Underskrevet af formand og dirigent 

   


Rent vand pumpe

Væggerløse Vandværk forsyner området omkring Væggerløse med rent drikkevand i de mængder, der er behov for.
Forsyningsområdet kan ses på siden: Vandværket.

Vil du vide mere om vandværket, så kan du se en hel del her på denne hjemmeside.

Vi har prøvet at samle det, som vi mener kan have din og andre andelshaveres interesse.

   

 

Væggerløse Vandværk
Vedtægter