Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, jvf. vedtægterne.

Du kan se referat fra den seneste Generalforsamling her  

Ordinær generalforsamling
afholdes 15. marts 2022 kl. 19 
på Restaurant Oldfruen, Marielyst Strandvej 25a, Marielyst
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er Carsten Kragh, Torben Hauerslev og Jesper Larsen.
(øvrige medlemmer af bestyrelsen er Mogens Hemmingsen og Steen Andersen)
På valg som førstesuppleant er Anders Madsen og som andensuppleant er Jens Corneliussen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor er Jens Erik Boesen og som suppleant er Preben Majland Olsen
8. Eventuelt