Generalforsamling i Væggerløse Vandværk

tirsdag den 20. marts 2018

Der var mødt 21 andelshavere, og generalforsamlingen startede med, at

1.       Formanden Mogens Hemmingsen bød velkommen og lod forsamlingen vælge en dirigent.
Kaj Jørgensen blev valgt med akklamation.

2.       Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

3.       Valg af to stemmetællere. Benny Mortensen og Carsten Nielsen blev valgt med akklamation.

4.       Dirigenten gennemgik hvorledes generalforsamlingen skulle forløbe.

5.       Bestyrelsens beretning. Beretningen er vist nedenfor dette referat. Efter en enkelt uddybende bemærkning blev beretningen godkendt med akklamation.

6.       Kassereren Henning West Hansen fremlagde regnskabet. Hele regnskabet kan ses på denne hjemmeside under Vandværket/regnskab, men i store træk oplyste Henning, at der ikke havde været så store reparationsudgifter, som forventet og at der samlet set var et overskud på ca. 532.000 kr. De 500.000 kr. er henlagt til kommende investeringer (jvf. formandens beretning), så årets nettoresultat landede på +32.333 kr.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

7.       Kassereren fremlagde herefter budget for det kommende år. Med en nedsættelse af den faste afgift fra kr. 600 til kr. 500 pr. år og en nedsættelse af m3 –prisen fra kr. 5,50 til kr. 5,00 forventes et noget mindre overskud i 2018 end det i 2017, så nettoresultatet for 2018 ventes at lande på kr. 132.200. Det samlede budget kan ses i samme link, som regnskabet og i forlængelse at dette.
Budgettet blev godkendt med akklamation.

8.       Der var ikke indkommet forslag, som krævede behandling på generalforsamlingen.

9.       Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år, idet Jesper Larsen, Torben Hauerslev og Carsten Kragh var på valg. Alle tre blev genvalgt med akklamation.
Der skulle også vælges to suppleanter. Carsten Nielsen og Jens Corneliussen blev valgt med akklamation.

10.   På valg som revisor var Alf Fabiansson, som blev genvalgt med akklamation.
Suppleant Preben Majland Olsen blev genvalgt med akklamation.

11.   Der var intet under punktet: Eventuelt.

12.   Dirigent og formand takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen erklæredes for afsluttet,
Og man kunne gå over til at nyde et par stykker smørrebrød og en kop kaffe.

Webmasters referat uden ansvar.
Formandens beretning:

Vi er stadig 958 forbrugere, som VV har udpumpet 81307 m3 til mod 89720 m3 i 2016. Umiddelbart en mindre udpumpning på 8413 m3 svarende til 9,38 %. Om det er vejret med ”monster”-regnvejr, og mindre havevanding til følge eller det er mindre forbrug, eller i sidste ende mindre utætheder på ledningsnettet vi kan tilskrive forandringen, skal jeg lade være usagt.  Igen i år mangler jeg det målte forbrug hos forbrugerne, som vi skal have oplyst fra forsyningen.   Skylleprocessen har krævet 1382 m3 hvor forbruget året før udgjorde 1296 m3. Lidt mere skyllevand til en mindre produktion, men vi ligger stadig rigtig fint med 1,7 % af produktionen som går til at skylle filtrene.  

Strømforbruget pr m3 vand er steget fra 0,61 KWH til 0,67 KWH året før. Her skal vi huske, at det er det samlede forbrug til revl og krat, elvarme på kontoret, fire affugtere, og varme i boringer til frostsikring. Andre vandværker måler KWH-forbruget på boringerne specifikt, og kan berette om forbrug på 0,35 KWH pr m3. Det gør vi så ikke.

 

Vandkvalitet og tilstrækkelighed:

Kvaliteten af drikkevandet er god, og dog, så oplevede jeg at få en SMS ved midnat, med advarsel fra laboratoriet om overskridelse med et kimtal ved 21 grader på 1500. Ved 2000 kim, skal vi udstede kogepåbud. Det var en prøve udtaget på Væggerløsevej direkte fra en hane hos en forbruger. Efter de nye regler skal der tages prøve uden forudgående aftapning. Fredag morgen bestilte vi en ny prøve udtaget, og denne gang direkte ved indføringen i huset, og efter aftapning. Samtidig valgte vi at tage en prøve mere i blandehanen, som var benyttet første gang, og begge prøver var helt OK. Jeg, og med mig hele branchen, mener at fremtidige prøver taget uden forudgående tapning vil give anledning til et utal af omprøver uden at vandkvaliteten vil blive bedre af det. Det vil blot påpege svagheden i hus-installationerne og blandehanerne!

 

Boringer: Boring 6 er blevet forsynet med en mindre pumpe, og det skete i forbindelse med et pumpestop, og det blev samtidig et led i at neddrosle sænkningen i de enkelte boringer. Vi har stadig et hængeparti omkring boring 3, 4 og 5 som vi vil sænke kapaciteten på, for at tilstræbe den harmoniske indvinding som Guldborgsund kommune i deres tilsyn taler varmt for. Vi udtænker en pumpestrategi, hvor vi kan bevare størstedelen af vores kapacitet, til trods for at tilsynet mener, at vi blot skal kunne forsyne egne forbrugere. Men vi har et ansvar for at kunne forsyne Idestup i nord og Marrebæk i syd, som de har et lignende ansvar for at kunne hjælpe os når behov opstår.  

 

Driftsforstyrrelser og Vedligehold på ledningsnettet

Driftsforstyrrelser i større omfang har vi været forskånet for i 2017. Anden juledag, oplevede vi dog et brud på Marielyst Strandvej hvor en isiflo- samling havde givet op. Erik, og jeg så på det et kvarter før familie-julefrokosten, gravemesteren og Thyges VVS stillede beredvilligt op, og Steen førte tilsyn med opgavens løsning. Jeg tror ærlig talt, at vi alle nåede det vi skulle, men en stor tak til håndværkerne, Erik og Steen for at stille op. Det er faktisk den måde vi forsøger at sørge for, at der er vand i hanerne hele tiden.  En kold og ekstremt regnfuld onsdag aften her i januar, fik jeg et opkald fra en forbruger, som ikke havde vand i hanen. Igen fungerer samarbejdet. Jeg starter med at konstatere, at vi har en udpumpning på 45 m3 i timen hvor den burde være ikke over 10. Jeg kører ud på stedet og søger efter bruddet. Steen sidder hjemme og følger udpumpningen og jeg lukker ventiler. Her vurderer vi, at forbrugerne kan klare sig til næste dag med nedsat tryk, og fejlen udbedres næste dag. Her er der tale om, at en 50 mm ledning er trukket ud af en samling. Årsagen var, at der under kloakeringen var gravet under vores ledning, og ikke efterfølgende banket materialet ordentlig sammen, så jorden havde sat sig med udtrækning i samlingen til følge. Vi skal sikkert være taknemmelige for, at kloakken ikke blev tilsluttet vores 50 mm PE ledning, så vi var endt som Maglebrænde vandværk. Vi har for øvrigt netop udvidet forsikringen til at dække juridisk assistance af samme årsag. Dækningssum 125.000 kr. med en præmie på 900 kr. årligt.

 

Vandspild.

På ledningsnettet er der et meget begrænset spild, og vi kommer ikke i nærheden af de 10 % vi må have inden vi skal betale skat af spildet.

For forbrugeren som oplever et vandspild, kan det være en meget dyr oplevelse.  Derfor anbefaler vi altid forbrugerne at holde øje med måleren, skriv tallet ned, så man kan se om det ser normalt ud, i forhold til de foregående år.  Se om målerens vingejul står stille når der ikke bliver tappet vand. Vi er gerne behjælpelige med gode ord og forklaringer. Især jer med måleren placeret i en brønd skal være meget opmærksomme.
Det er nu 23 år siden Væggerløse vandværk gik over til afregning efter måler. De forbrugere som dengang valgte at få måleren i en brønd i haven, valgte den løsning fordi deres jordledning ind til huset var af en kvalitet som vandværket ikke kunne acceptere. Nu er der gået 23 år mere og jordledningen er ikke blevet bedre af det, så nu syntes vi, at tiden er inde til at alle forbrugere med målerbrønd får testet jordledningen, og helst skifter den ud med en ny. Det er et rigtig godt råd, for regningen efter et ledningsbrud kan blive meget stor. 

Genbrug gammel vin på nye flasker, men alt er sagt tidligere, så det kan være lidt svært at forny sig.

 

Målere og aflæsninger.

Målere til fjernaflæsning er nu kommet et skridt nærmere det som vi har ønsket os fra første færd. Kamstrup har udviklet en måler som kan aflæses via SigFox, som er et netværk, der er udrullet over hele Danmark. Nu mangler vi blot svar på den praktiske løsning, så datamængden kan indlæses i vores regnskabsprogram fra Rambøll. Løsningen er der lige nu, blot skal vi skifte til et andet regnskabsprogram, og det vægrer vi os meget for at skulle. Vi finder en god løsning, men det vil rydde op på bundlinjen.

Aflæsninger: Helt uændret udsender Guldborgsund forsyning besked 1. december, og opfordrer til at aflæsning foretages og indberettes straks. Mange følger dette gode råd, men 100 lægger den lidt til side og glemmer det måske. 1. januar lukker Guldborgsund Forsyning så for at modtage aflæsninger. Herefter udsendes lister med manglende aflæsninger til os. Det modtager vi 10. januar. Vi skal inden den 21. besøge og aflæse måleren i disse 100 hjem, samt 10 mere som har leveret en mystisk indberetning. Det går helt fint med at indhente de manglende aflæsninger, Erik og Steen er på banen. En enkelt person fandt anledning til at skælde os alle ud, vi blev benævnt landsbytosser, bykonger og tumber. At vi står i vejen for mere kompetente folk skulle vi også høre. Vi holdt et lille krisemøde, fik underbygget vores selvforståelse, og kom videre. Med til historien hører, at vi eftergav gebyret for aflæsningen. Det fik vi nu ingen tak for, kun en ny svada. På grund af den nye persondatalov, må jeg desværre ikke oplyse hvem der på den måde fik sat os på plads. Det giver stof til eftertanke!!

 

 

Økonomi.

Til trods for vores nedsættelse af taksterne sidste år, kommer vi ud af 2017 med et stort overskud. Det er nye tider. Da vi ikke længere har nogen afskrivninger, lever vi nærmest fra hånden og i munden som man siger. Men sådan skal det være.  Vi har ikke fået gennemført de forbedringer og reparationer som vi havde planlagt, derfor er pengene stadig i kassen, men det kommer så i dette år, hvor vi netop har igangsat udskiftning af grisen på både det nye og det gamle vandværk. Også boringerne står for tur. Vi har dog valgt at nedsætte den faste afgift igen, samt kubikmeterprisen ligeså. Når det så er sagt, så ser jeg ingen anledning til at sænke yderligere i de kommende år. En femmer for en m3 finder jeg rimeligt + den faste afgift naturligvis. I 1995 indførte vi afregning efter måler. Før det betalte en husstand 1030,00 kr + moms for et årsforbrug. I dag, 23 år efter betaler en husstand med et forbrug på 82 m3 1010,00 kr + moms. Oven i det kommer diverse skatter og afgifter, som jeg ikke finder anledning til at beskæftige mig med. Der er et gammelt ord som siger at skatter og døden slipper ingen for!
Folketidende var jo så venlig at lave en liste over priserne fra 25 vandværker. Det billigste, var meget billigt og det er Guldborgland vandværk med 1122,00 kr. for 83 m3. Det næst billigste koster 1622 kr. og det dyreste slutter på 2881kr.  Vi er nr. 9 fra bunden og nr. 16 fra toppen. Det er vel meget pænt, taget i betragtning af, at vi har et OK vandværk og ledningsnet, og atter en prisnedsættelse på tapetet. Hvordan kan vi så forklare at vores værk er så velkonsolideret og optimeret? Ser vi på nabovandværkerne, så benytter de sig af ansat personale med maskinpark og biler til rådighed. Måske ligger der en forskel her? I Væggerløse Vandværk, deler bestyrelsen om opgaverne mod honorar og løn, som tilsyneladende ikke løber op i samme niveau som i de større vandværker. En af vores kære andelshavere, (Jørgen Rasmussen) foreslog for rigtig mange år siden, at vi skulle ansætte en fuldtids medarbejder. Det råd fulgte vi ikke den gang, da vi mente vi var for små til at beskæftige en fuldtids medarbejder. Det mener vi stadig. Samtidig må vi konstatere, at en fuldtids ansat kun dækker 37 timer om ugen, og hvem skal så tage sig af tingene i de resterende 131 timer?? Det spor vi følger, er mere et samarbejde med andre, om ikke en sammenlægning. Men alt taget i betragtning så finder vi at det går fint med pasning og overvågning nu.  På sidste års generalforsamling behandlede vi et forslag om at nedsætte taksterne, hvad vi faktisk havde gjort, samt et forslag om at lægge regnskabet på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen. De 14 dage kan vi ikke holde, men det er lagt på hjemmesiden den 12. marts, og det regner vi for god tid inden generalforsamlingen.
Formuen er gået op i VV, men ifølge det langtidsbudget som vi har udarbejdet, så rækker de penge som står i VV ikke til kommende store renoveringer på værk, boringer og ledningsnet.

Jeg ser bestyrelsen som et repræsentativt udsnit af andelshaverne, som betaler for vandet på lige fod med alle øvrige forbrugere. Bestyrelsen tiltager sig ikke nogen goder og fornøjelser på de øvrige andelshaveres bekostning, som jeg ikke kan stå inde for. Regnskab og takster skal godkendes her ved denne generalforsamling, som jeg naturligvis håber vil ske, og efterfølgende er det Guldborgsund kommunes pligt at tilse, at love og regler bliver fulgt. Derfor er jeg tryg ved den måde som bestyrelsen varetager opgaven og udfordringerne på.


Samarbejde.

Både kommunen og diverse kontrolorganer, håndværkere og samarbejdspartnere, som servicerer og inspirerer os, lever helt op til vores forventninger. Vi søger inspirationer bredt i vandværkskredse, og når vandværksfolk mødes, så udveksles der erfaringer.

 

Personalet:

En stor tak til både Erik og Steen for altid at stå til rådighed for både stort og småt. Uden jeres indsats var vi nok et stort skridt nærmere et formaliseret samarbejde med andre værker. I har jo også den store fordel, at i har en PHD (Pensionist Hele Dage) i kan læne jer op af. Det har den øvrige bestyrelse ikke, da både Jesper, Torben og Carsten er på arbejdsmarkedet. Min intention er, at det godt må fylde lidt med det vandværksarbejde, men det skal ikke fylde så meget, at det bliver en belastning for hverken jer eller jeres familie. Det samme gælder min familie.  Atter en gang tak for hele bestyrelsens måde, at gå til opgaven på. Sidst men ikke mindst, så udnytter vi vores webmaster på det groveste, en masse ulønnet arbejde bliver det til. Tak til dig Bent Hansen. Henning West og Dora passer alt det faktuelle omkring den økonomiske del af det, at drive et vandværk, og det gør i glimrende. Man mærker, at i har erfaring fra andre vandværker end vores, tak for det.

De grønne arealer tager ”Havefirmaet ved Lars Kofoed” sig af, og det ser pænt og ordentligt ud omkring boringer og bygninger. Tak til Lars for indsatsen.Webmasters referat fra
Ordinær generalforsamling den 7. marts 2017 på Strandkroen, Marielyst 

Et velfungerende vandværk

Væggerløse Vandværk havde tirsdag aften den 7.marts 2017 sin ordinære generalforsamling med lige ved 30 deltagere.

Ikke uventet, og i lighed med tidligere år, kunne bestyrelsen redegøre for, at vandværket er særdeles velfungerende.

I sin beretning kunne formanden Mogens Hemmingsen oplyse, at der i 2016 ikke har været driftsforstyrrelser overhovedet. Med et 25 år gammelt vandværk og et ledningsnet på ca. 45 km. kan vi kun være glade for hvert år der går uden afbrydelser i vandforsyningen. 

Mogens Hemmingsen lagde i sin beretning vægt på, at der konstant holdes øje med det samlede forbrug for at sikre, at der ikke løber vand ud gennem lækager i ledningsnettet. Det foregår især ved at måle natudpumpningen. Her er forbruget naturligvis lavest, og det er lettere at konstatere et eventuelt ledningsbrud. Formanden opfordrede også alle til at holde øje med forbruget i den enkelte ejendom, idet han foreslog, at man noterer målerstanden jævnligt og ser til måleren på tidspunkter, hvor man ved, at der ikke er forbrug i ejendommen. Da skal målerhjulet naturligvis stå stille.

Andelshavere med målerbrønde skal være særlig opmærksomme på eventuelt ledningsbrud. Den del af ledningen, som kommer efter brønden er andelshaverens, og han skal betale for det vandspild, der kommer ved et brud. Der er ingen forsikring, som dækker dette, og det kan hurtigt løbe op i mange tusinde kroner, så det er vigtigt, at ledningen er intakt.

Væggerløse Vandværk har 958 forbrugere, og De har i 2016 tilsammen forbrugt lige ved 90.000 m3 vand. Det er en anelse mere, end i 2015, men betydelig mindre, end dengang der ikke var vandmålere i hver ejendom. For 35 år siden var der betydelig færre andelshavere, men alligevel var årsforbruget dengang omkring 200.000 m3  

Vandværk og ledningsnet er i god stand, og også derfor har vandværket været forskånet for de store udgifter i 2016, så økonomien er god. Der er penge på kistebunden, men det er også nødvendigt. Der kan når som helst komme et omfattende ledningsbrud, og så koster det penge. Derudover arbejder bestyrelsen med tankerne om at udskifte samtlige målere med nye elektroniske, som kan fjernaflæses. Det er en stor bekostning, som skal overvejes grundigt, før det sættes i gang. Endelig er der visse udbedringer på vandværket, som skal gennemføres. (Se formandens beretning under rferatet)

Regnskabet blev fremlagt af revisor Henning West Hansen fra Lou Revision. Som antydet var det meget positivt, og både formandens beretning og regnskabet blev vedtaget med akklamation.  De gode resultater bevirker også, at bestyrelsen har foreslået en mindre takstnedsættelse for 2017.

En andelshaver havde indsendt fire forslag, et med ønske om at regnskabet bringes på værkets hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen og tre forslag til nedbringelse af værkets formue. Forslagene var velbegrundede og gav anledning til en del drøftelse, som mundede ud i, at bestyrelsen fremover vil arbejde videre med forslagene i erindring, evt. med opstilling af en langtidsplan. Grundet tidspres kan regnskabet ikke altid offentliggøres 14 dage forud, men det vil fremover blive bragt på hjemmesiden så tidlig, som mulig.

Formanden Mogens Hemmingsen og næstformanden Steen Andersen var på valg. Begge blev genvalgt med akklamation.  Ligeledes blev revisor Bjarne Friis-Hansen  og suppleant Preben Majland Olsen genvalgt med akklamation.

Og så var der en overraskelse. Et 25 års jubilæum, som jubilaren ikke selv var klar over. Men Mogens Hemmingsen kunne, til alles overraskelse, oplyse, at Jesper Larsen netop nu har været bestyrelsesmedlem i vandværket i 25 år. I den anledning havde resten af bestyrelsen en flot gavekurv til ham.

Efter generalforsamlingen blev der vist en billedserie om funktionerne i Væggerløse Vandværk og Mogens Hemmingsen forklarede om værkets drift. Der blev sluttelig uddelt en del rosende ord om bestyrelsen, som arbejder frivilligt med vandværket og sikrer, at det fungerer rigtig godt.

 

Væggerløse 09.03.2017

Bent E. Hansen 

Formandens beretning: 

Beretning:

Først de tørre tal. Det minder mig om, at der er høflig selvbetjening i baren. 

Så: 958 forbrugere har fået leveret 89720 m3 mod 88333 i 2016 m3. indvundet fra vores 4 boringer. Vi har ikke målere på de enkelte boringer, så hvor meget vi indvinder fra hver boring beregner vi ud fra timetælleren. Vi ganger ydelsen med timerne og kommer på den måde frem til en rimelig nøjagtig indvinding. Fælles måleren for den samlede indvinding siger 91016 m3 og den beregnede mængde 94899 m3,  forskellen forklares med at ved samdrift falder kapaciteten.  Jeg var omkring samme emne sidste år.

Skylleprocessen har krævet 1296 M3 hvilke svarer til det foregående års forbrug.

Strømforbruget pr m3 vand er er faldet til 0,61 KWH mod  0,65 KWH året før.

Vandkvalitet og tilstrækkelighed:

Kvaliteten af drikkevandet er uforandret god, og alle parametre overholdes uden anmærkninger. Genbrug fra sidste år. Vi følger udviklingen med udstyr til at schrine vandet ved afgang fra værket, så vi kan være helt på forkant. Det er et ønske som koster, men også et ønske som vil give en større trykhed for det vand vi sender ud til forbrugerne.

Boringer: Som nævnt sidste år, har vi en mindre utæthed i foringsrøret på 2 af boringerne. Det giver ikke anledning til problemer, men vi følger det nøje. Vi har et ønske om, at drosle vores indpumpningskapacitet ned, så vi regner med at gennemføre dette i en arbejdsgang.

 

 

Driftsforstyrrelser og Vedligehold på ledningsnettet

Driftsforstyrrelser har vi været forskånet for i 2016, men det er en ting man ikke kan planlægge sig ud af. Det kommer nærmest som en tyv om natten. Med 45 km ledningsnet ved vi aldrig hvor der sker brud. Men vi holder til stadighed øje med natudpumpningen, så vi hurtigt kan spotte et brud.

 


Vandspild.

Er en ubehagelig, og til tider meget dyr oplevelse for forbrugeren det går ud over. Derfor anbefaler vi altid forbrugerne at holde øje med måleren, skriv tallet ned, så man kan se om det ser normalt ud. Se om måleren står stille når der ikke bliver tappet vand. Vi er gerne behjælpelige med gode ord og forklaringer. Især jer med måleren placeret i en brønd skal være meget opmærksomme. Det er nu 22 år siden Væggerløse vandværk gik over til afregning efter måler. De forbrugere som dengang valgte at få måleren i en brønd i haven, valgte den løsning fordi deres jordledning ind til huset var af en ringe kvalitet som vandværket ikke kunne acceptere. Nu er der gået 22 år mere og jordledningen er ikke blevet bedre af det, så nu syntes vi at tiden er inde til at alle forbrugere med målerbrønd får testet jordledningen, aller helst skifter den ud med en ny. Det er et rigtig godt råd, for regningen efter et ledningsbrud kan blive meget stor. 

Genbrug gammel vin på nye flasker.

 

Måleraflæsninger.

Her plejer jeg at fortælle, at det tager Guldborgsund forsyning sig af, og det gør de godt og rigtig billigt for os!

Men som tidligere nævnt er det 22 år siden vi fik de målere som vi fortsat bruger. I september fik vi godkendt 2 partier a`150 målere og de blev forlænget med 3 år. Overvejelserne om fjernaflæste målere pågår, men vi trækker den lidt for at få det nyeste med. Der er en rivende udvikling i gang som vi holder os orienteret om. Elektroniske målere er hulens dyre, og kan formentlig kun sidde den halve tid af dem vi har i dag og er ca. 3 gange så dyre.

 

 

Økonomi.

Det er Hennings bord, så det vil jeg overlade til ham at udrede!  Og dog, en enkelt kommentar: Det er sidste år med de store afskrivninger, så bestyrelsen skal beslutte en ny prisstruktur for fremtiden. Hvad det ender med ved jeg ikke,  men blot tørt konstatere, at det bliver svært at komme uden om en prisnedsættelse. Det var totalt genbrug fra sidste og foregående år.

Men når det er sagt, så har vi sat priserne ned både hvad angår den faste afgift, men også m3 prisen er sat ned.

 

Samarbejde.

Både med kommunen, men også vores samarbejdpartnere som servicerer og inspirerer os lever helt op til vores forventninger.

 

Kommende tiltag/visioner.

Jeg har nævnt vores boringer, her følger vi udviklingen, målere er et kapitel for sig. Ledningsnettet stempler selv ind når der bliver behov. Ledningsbrud kommer pludselig, og systemfejl som vi så det med anboringsbøjlerne, kan vi ikke helt undgå. Sektionering af ledningsnettet med et antal målerbrønde for at kunne lokalisere ledningsbrud taler vi om nødvendigheden af. På værket har vi manifold bag rentvandspumperne, som vi holder øje med, og ligeså i fordelingscentralen på det nye og det gamle værk. Alt sammen reparationer som vi ved kommer men ikke hvor når det sker. Det er derfor svært at budgetere med udgifter omkring disse forhold. Vi budgetterer ikke med disse vedligeholdelses opgaver, men konterer det på kontoen for fremtidige investeringer. 

 

 

Personalet:

Ja en stor tak til dig Erik for altid at stå til rådighed for både stort og småt. I år har vi nået at besigtige vores forbrugere på de små øer i Guldborgsund, en dejlig sejltur på en rigtig god sommerdag. Du er klar både dag og nat, men heldigvis falder det meste om dagen. Tak for måden du løser opgaverne på. Steen du er jo blevet vores IT-nørd, og det betyder at du får lov til at lave alt det som du selv finder på. Thetys er blevet dit projekt, og registrering af billedarkiv ved målerskift ligeledes et projekt du har fået indført. Afprøvning af hovedventiler sammen med Erik er jeres forårsprojekt. Udkørende aflæsningshold til de 15 % eller meres nøjagtig 128 forbrugere som har glemt at indsende aflæsningen er også Erik og dig. Tak for engagementet.

Bent Hansen, vores webmaster, tak for dit store arbejde med at få proppet mest muligt på hjemmesiden. Det er vi meget trygge ved. Henning, du er stadig ny her hos os, men det går ikke så ringe tak for det. 

Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 på Strandkroen, Marielyst

Stor stabilitet i Væggerløse Vandværk

Der var, nærmest som sædvanlig, genvalg over hele linien ved Væggerløse Vandværks generalforsamling tirsdag aften på Strandkroen i Marielyst. De tre bestyrelsesmedlemmer Jesper Larsen, Torben Hauerslev og Carsten Kragh, som var på valg blev alle genvalgt med akklamation. Det samme var tilfældet med suppleanterne Emil Andersen og Carsten Nielsen.

Ligeledes med akklamation genvalgtes Alf Fabiansson som revisor og Preben Majland Olsen som revisorsuppleant.
Stabiliteten har været udpræget i vandværkets bestyrelse gennem alle årene. Der har f.eks kun været i alt fem formænd og seks kasserere i de 81 år, værket har eksisteret.

God økonomi
Ved Væggerløse Vandværks generalforsamling tirsdag aften kunne værkets kasserer Henning West Hansen oplyse de ca. 30 deltagere om en rigtig god økonomi i vandværket. Årets nettoresultat viste ca. 86.500,- kr. til den positive side. Det var ganske fint, især da der var budgetteret med et underskud på 92.500,- kr. Sammen med værkets formand Mogens Hemmingsen antydede kassereren, at der måske på sigt kan blive tale om en nedsættelse af vandafgiften.

Formandens beretning kan ses herunder

Et spændende foredrag.

Efter generalforsamlingen i Væggerløse Vandværk holdt den kendte historiker Kåre Johannessen et meget interessant indlæg om mennesker og deres bosætninger gennem 20.000 år. Vi stammer jo alle fra Afrika, men det kan ingen huske selv, da det er ca. en halv million år siden, man begyndte at udvandre derfra. Udvandringen skete ikke for nysgerrighedens skyld men for føden. Man flyttede simpelt hen dertil, hvor der var føde, og da føden flyttede sig, fulgte menneskene med. På den måde kom der mennesker til Danmark, og først til Falster, som jo lå sydligst og på et tidligt tidspunkt formentlig har været landfast med Tyskland.

Ca. 5000 år før vor tidsregning finder man ud af at dyrke korn, som jo kunne bruges til at lave grød af, og det gav de første bosætninger. Så behøvede man ikke at flytte efter føden. Man kunne jo dyrke den, hvor man kunne bosætte sig. En stor opdagelse. Grundlaget for et moderne liv.  Man blev bønder og byggede huse i stedet for at bo i telte. Men det var et kæmpe arbejde for folk at opdyrke jorden. Først skulle de fælde træer og fjerne rødderne, før de kunne dyrke. Og de havde jo kun ”en flintesten for enden af en pind” til at hugge træer og rødder over med. Og når så en af slægten døde, skulle vedkommende begraves. Det skete i en gravhøj, som blev opbygget af græstørv, som blev skrællet af markerne. Herved blev disse marker udyrkelige i flere generationer, så man måtte ud at fælde flere træer.

Også senere havde man store projekter at arbejde med. I perioden ca. 1150 til 1250 byggede man alene i Danmark ca. 2.500 kirker. Fantastiske byggerier.

Kåre Johannessen kom ind på mange flere spændende områder og sluttede af med at oplyse, at man gik fra landbosamfund til bysamfund  omkring 1950.

Formandens beretning

958 forbrugere har fået leveret 88.333 m3 vand, oppumpet fra fire boringer. Det er et fald på 4,09 % hvilket kan skyldes flere ting. Lad mig nævne mere vandbesparende maskiner og toiletter, og en våd sommer uden havevanding kan spille ind. Det er dejligt for grundvandet at det går den vej, uden vi dog kan se nogen ændring på grundvandsspejlet. Det meget omtalte ”vilde vejr” med stigning i nedbøren bliver afledt til  vandløb og søer.

Skylleprocessen på vandværket har krævet 77 m3 mere vand end sidste år. Det er en stigning på 6,32 %. Det kan undre at vi har brugt mere skyllevand når vi har haft et fald i rentvandsproduktionen. Men det skyldes, at vi i efteråret 2014 gik over til iltning i lukket microdrop, hvor der kræves flere skylninger af filtrene end der var behov for med henstandsbassinnet. Kort sagt året 2015 er første hele år med lukket iltningssystem.

Indvindingen fra vores boringer måler vi ikke særskilt på hver boring, da det er en udfordring at holde målerne så de er retvisende. Til gengæld tæller vi drift-timerne, og når jeg ganger drift-timer med pumpeydelse, får vi ca. 8.000 m3 fra boring 3 og ligesådan fra boring 4. Boringerne 5 og 6 leverer hver 37.000 mi alt ca. 90.000 m3 hvilke er meget tæt på de 88.333 m3 som er talt på den fælles råvandsmåler. Det er meget tæt, men den lille forskel kan forklares med, at når flere pumper kører samtidig falder ydelsen markant på grund af modtrykket i rørene.

Strømforbruget pr m3 vand er helt uforandret 0,65 KWH. En anelse højere end andre værker, men vores værk er belastet af fire affugtere og elvarme i kontorer og på toiletter. Disse tiltag vægter måske højere end på andre værker hvor fordelingen eventuelt ligger i jorden, og derfor ikke har behov for en affugtning.

 

Vores nye hjemmeside, Vglvand.dk, fungerer glimrende, og alle former for oplysninger kan hentes her. Takstblad, regnskab og vandanalyser er tilgængelige, og historikken med formænd og kasserere fra Væggerløse Vandværks start i 1935 kan læses.

 Webmaster Bent Hansen, har helt styr på opdateringen. Tak for det Bent.

Vandkvalitet og tilstrækkelighed:

Kvaliteten af drikkevandet er uforandret god, og alle parametre overholdes uden anmærkninger.

Vores fire boringer er trykprøvet, og de tre giver anledning til en opfølgning, da der er mistanke om en mindre utæthed. En udforing med PVC-rør er løsningen, som vi iværksætter.  Vores indvinding er, som tidligere nævnt, foregået med enkeltpumpedrift, og med minimal sænkning i de enkelte boringer. Vi føler os godt rustet, med en kapacitet som kan levere fire gange det aktuelle behov, både når det angår indvindingen, men også vandbehandlingen kan følge med til en firdobling.   

Driftsforstyrrelser og Vedligehold på ledningsnettet

Driftsforstyrrelser har næsten været et fremmedord, kun planlagte leveringsstop har fundet sted. Og dog, så har vi kludret lidt i det ved et enkelt af disse planlagte stop. Vi kom til at foretage en lukning på en vej som ikke stod nævnt i lukkevarslet, men lukningen omfattede faktisk denne vej. Det gav et par knubbede ord, men det gik heldigvis ud over mig, som havde lavet fejlen.

Vandspild.

Er en ubehagelig, og til tider meget dyr oplevelse for forbrugeren, det går ud over. Derfor anbefaler vi altid forbrugerne at holde øje med måleren, skriv tallet ned, så man kan se, om det ser normalt ud. Se om måleren står stille når der ikke bliver tappet vand. Vi er gerne behjælpelige med gode ord og forklaringer. Især jer med måleren placeret i en brønd skal være meget opmærksomme. Her i januar blev vi opmærksomme på en forbruger med et forbrug på over 800 m3. Vi kontaktede straks forbrugeren, som fik fejlen fundet og udbedret. Det var en fejl på jordledningen fra målerbrønden og ind til huset, en ledning på under 20 m. Vi havde gerne set, at jordledningen i sin helhed blev skiftet, men det ønskede ejeren ikke at gøre. Der findes særlige regler, som vi og Guldborgsund Forsyning følger med hensyn til en dekort, men det gælder kun een gang for vandværkets vedkommende. Hvis andelshaveren ikke lever op til sædvanlig vedligeholdelsesstandard, giver vi ikke dekort i gentagelsestilfælde. Næste gang skal der afregnes for det fulde forbrug. Jeg vil blot nævne to tal, som gælder for den aktuelle sag, og kun for afregningen til vandværket. Det er tal som forhåbentlig kan give stof til eftertanke.

Prisen med dekort, ca. 4.500 kr.

Prisen uden dekort og samme spild ca. 12.000 kr.

Nu har jeg af gode grunde kun forholdt mig til den betaling, som vandværket skal have. Ud over dette skal der afregnes til Guldborgsund Forsyning for vandafledningen. De har andre regler for dekort, men gang blot vores tal med 2 til tre, så rammer i ikke helt forbi. Årsagen til at måleren i 1995 blev placeret i en målerbrønd, var at den eksisterende jordledning ind til huset var af jern, og den risiko for tæring gjorde at vandværket ikke ville påtage sig ansvaret for en læk. Men det ville andelshaveren tilsyneladende gerne. Set i lyset af de omkostninger som man løber ind i ved et ledningsbrud, mener jeg, at tiden er inde til at genoverveje beslutningen.  

Mit budskab til jer med måleren placeret i en brønd ved vejen må være: Start en fast rutine med aflæsning hver uge, måned, eller hvor langt i nu tør gå, overvej dernæst om det ikke kan betale sig at lægge en ny jordledning ind i huset. Vi har 200 målere placeret i en brønd, så der er sikkert nogen af jer her til stede som lige skal tænke sig om.

Måleraflæsninger.

Her plejer jeg at fortælle, at det forestår Guldborgsund Forsyning, og det gør de godt!

På sidste generalforsamling havde vi næsten besluttet os for at gå over til målere til fjernaflæsning, og det har vi så arbejdet på. Men projektet er skudt til hjørne, og vi tager en omgang mere med de gamle målere og får kontrolleret stort set alle partier her i foråret. Vi vurderer at vi ikke får tilstrækkeligt for pengene ved at installere elektroniske målere til fjernaflæsning, i forhold til det behov vi har. Vandværkets behov er i bund og grund, en aflæsning en gang om året af afregningsmæssige årsager. Overvågning for at sikre mod det føromtalte ledningsbrud er den enkelte forbrugers behov, som vi på ingen måde kan løse med den model for fjernaflæsning som vi kan investere i. I forbindelse med føromtalte ledningsbrud, blev jeg præsenteret for at vi havde et juridisk ansvar, da vi ikke havde advaret i tide. Det er en udlægning, som naturligvis er helt fejlagtig, men det får mig til at tænke på, om ikke det er en forventning forbrugerne med rette kan have, hvis vandværket foretager aflæsningen, og hvor tit skulle den aflæsning så foregå for at opfylde den forventning?  

Økonomi.

Det er Hennings bord, så det vil jeg overlade til ham at udrede!

 

Samarbejde.

Det gælder offentlige myndigheder og private håndværkere, at det er gået fortrinligt. Vores nabovandværker har glæde af os, men vi har også god gavn af dem. Alene følelsen af, at vi kan levere til dem og omvendt, uden at forbrugerne registrerer en forandring af tryk eller vandkvalitet, giver en dejlig tryg fornemmelse. 

Kommende tiltag/visioner.

I indeværende år, er det få og små ting vi har planlagt.  Råvandsmåleren på værket skal udskiftes til en mindre, og omplaceres så den sidder mere hensigtsmæssig. Derudover lidt kosmetisk på værket, hvor vi blænder vinduerne ind til pumperummet. Dette gøres for at mindske solindfaldet, som giver kondensdannelser og deraf flere køretimer til affugteren.  Vi vil også investere i nye dæksler til rentvandstanken med glas, så inspektionen kan foregå dagligt, blot ved at kaste et blik gennem nedgangslemmen.

Personalet:

Ja egentlig kunne jeg blot sige det samme som sidste år, fuld tilfredshed med alle. Men jeg vil nu rette en særlig tak til dig Erik, altid klar og positiv når jeg blander mig i dit arbejde og faste rituel, som du er styret af via Thetys.  Tak for din rolige tilgang til det hele.

Når vi siger Thetys, så må vi også sige Steen, vores IT geni. Tak for det, og for alle interressetimerne. Jesper, Torben og Carsten, tak for samarbejdet i bestyrelsen, og jeres måde at holde os i ørene på.

Bent Hansen, vores webmaster, tak for dit store arbejde med at få proppet mest muligt på hjemmesiden. Det er vi meget trygge ved. Henning, du er jo ret ny her hos os, men med lidt jysk underdrivelse, så går det ikke så ringe.
Tak for det.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kort fra den ordinære generalforsamling 10. marts 2015 på Strandkroen i Marielyst.

Nyt jubilæum i Væggerløse Vandværk. 

Væggerløse Vandværk har det med at holde på mandskabet.  
Inden for de seneste par år har der været både et 25 års og et 40 års jubilæum, og tirsdag var der så et nyt 40 års jubilæum.

Det var Alf Fabiansson, som nu har været revisor for vandværket i 40 år. Det blev markeret ved at vandværkets formand Mogens Hemmingsen overrakte ham en gavekurv i forbindelse med vandværkets generalforsamling tirsdag aften på Strandkroen i Marielyst.

Generalforsamlingen forløb i øvrigt planmæssig. Man holder jo på mandskabet i det vandværk, så der var genvalg af formand Mogens Hemmingsen, næstformand Steen Andersen, suppleanter Carsten Nielsen og Emil Andersen, revisor Bjarne Friis Hansen og revisorsuppleant Preben Majland Olsen.  Også dirigenten var den samme Kaj Jørgensen, som de seneste mange år.

Formand Mogens Hemmingsen kunne på generalforsamlingen oplyse, at der i 2014 er udpumpet 92.000 m3 vand til forbrugerne. Det har været en stabil forsyning bortset fra et par dage, hvor vandværkets vand hovedsagelig blev brugt til slukning ved den store brand på lossepladsen ved travbanen. Selv om alle pumper kørte på højtryk, kunne de ikke klare hele forbruget fuldstændig i den periode.

Mogens Hemmingsen kunne yderligere oplyse, at vandkvaliteten er høj, at man har et fortrinlig samarbejde med nabovandværker, så værkerne leverer til hinanden, når der er behov for det, og at man overvejer at ændre vandmålerne til fuldelektroniske målere, da mange målere alligevel står for at skulle udskiftes.

Mogens Hemmingsen kunne også berette, at der i 2014 har været en større ombygning på vandværket. Denne har sammen med en ny iltningskolonne og ledningsrenoveringer kostet ca. 600.000 kr.   men vandværkets kasserer Henning West fra Lou Revision kunne senere oplyse, at der stadig er god økonomi i Væggerløse Vandværk, så der er ikke ønsker om at ændre på priserne. 


​Og her mere fyldigt fra 2014:

Referat fra Væggerløse Vandværks ordinære generalforsamling den 10. marts 2014
(Webmasters referat). Der var mødt ca. 25 andelshavere på Strandkroen, Marielyst.

1.     Valg af dirigent.
Kaj Jørgensen blev valgt.

2.     Bestyrelsens beretning.
Mogens Hemmingsen aflagde et fyldigt referat. Se nedenfor.

3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Revisor Henning West omdelte det reviderede regnskab for 2013. Totalt set viste regnskabet et driftsresultat på -35.300,- mod det budgetterede -54.208,- kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4.     Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Det kommende års budgetforslag udviser et driftsresultat på -127.500,- kr.
Da likviditeten er god, har bestyrelsen foreslået uændrede takster for 2014.
Budgetforslaget og takstblad blev godkendt uden bemærkninger.

5.     Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlagde et forslag til nye vedtægter (se nedenfor).
Forslaget blev vedtaget, men da der skal et større flertal af andelshaverne til at ændre vedtægterne umiddelbart, vil der senere blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan vedtage ændringsforslaget.
(Det er efterfølgende besluttet at afholde den ekstraordinære generalforsamling den 1. april 2014).

6.     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Preben Majland Olsen havde på forhånd meddelt, at han ikke genopstiller. Jesper Larsen og Torben Hauerslev var på valg og villige til genvalg.
Begge de to sidstnævnte genvalgtes og nyvalgt blev Carsten Kragh.
Som suppleanter valgtes (1) Carsten Nielsen og (2) Emil Andersen.

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg som revisor var Alf Fabiansson, som genvalgtes.
På valg som revisorsuppleant var Ole Nielsen.
Preben Majland Olsen blev valgt som revisorsuppleant.

8.     Eventuelt.
Der var intet under dette punkt på dagsordenen.

----------------------------------------------------

Formandens beretning:

Væggerløse Vandværk, Generalforsamling 10. marts 2014.

Beretning:

Vi er stadig 958 forbrugere, som har brugt-, ja her bliver jeg svar skyldig. Guldborgsund forsyning har ikke leveret tallene endnu, så jeg ved ikke hvor meget, der er modtaget på forbrugernes målere, jeg ved derimod, at værket har sendt 93.459 m3 ud af døren. Det ligner til forveksling sidste års udpumpning som var på 91.843 m3. Aflæsningen blev jo for to år siden rykket fra uge 42 til nytårsaften og så har det knebet med at få de endelige aflæsninger retur. Til trods for det har kommunen sidste dag for aflevering af tallene den 28.-2. Vi kan heraf se, at forsyningen og det kommunale embedsværk er to selvstændige væsener. Ledningstab og forbrug i de forskellige kategorier kan jeg af samme årsag ikke berette noget som helst om. Løsningen for fremtiden kan være, at vi holder generalforsamlingen 2 til 3 uger senere. Strømforbruget vil igen i år lande på 0,68 KWH pr produceret m3. Det er et tal, som andre værker tilsyneladende kan gøre bedre end vi, jeg har hørt tal ned til 0,39 KWH pr m3. Det er nu ikke just så nemt at sammenligne, da flere forskellige parametre gør sig gældende. Lad mig nævne højdeforskellen. Vores boringer leverer vandet ned ad bakke til værket, hvorefter det rene vand skal pumpes op over bakken igen for at ende i vores vandhaner. Havde vi haft det hele i samme niveau, så kunne vi køre ud med et tryk som var 1,5 bar lavere. Vi opererer med 4,8 bar fra værk, hvor 3 bar sikkert er nok på mange værker. Marielyst f.eks. har ikke samme udfordring på det punkt. Affugtning af lokaler og elvarme i boringer og kontorlokaler er også punkter som kan være meget forskelligt fra værk til værk. Vi er obs. på, om det kan gøres bedre.

Forsyningssikkerheden har vi ikke pillet ved i det forgangne år. Jeg nævnte sidste år, at vi arbejder på en sammenkobling af vandværkerne fra Systofte til Gedser, men intet er hændt i året der er gået. Der arbejdes på sagen.

Vandkvalitet og tilstrækkelighed:

Der bliver arbejdet godt og grundigt med at kontrollere vores drikkevand, og i året der er gået har vi opfyldt alle krav. De enkelte analyser kan ses på hjemmesiden. Vi har dog her i 2014 oplevet, at vi havde en lille overskridelse på kimtallet ved 37 grader. Vi havde 6, hvor 5 er det maximale. Det udløser en rød alarm med SMS på en søndag, hvor vi blev gjort opmærksom på overskridelsen. Vi bestilte straks en ny prøve udtaget, og det skete mandag morgen. Det nye analyseresultat viste 0 kim. Den første prøve kan være forurenet ved udtagningen, eller det kan gå galt på laboratoriet, det vides ikke. Men hvad er så årsagen til forhøjet kim, hvis det er det som var tilfældet? Kimtal ved 37 grader udgøres hovedsaligt af bakterier der lever af forrådnende affaldsstoffer, humus o. l. Bakterier som kan vokse ved legemstemperatur kan være sygdomsfremkaldende. Pludselig stigning kan være tegn på forurening.

Driftsforstyrrelser og Vedligehold på ledningsnettet

Jeg kan ikke som sidste år sige at vi har været forskånet for ledningsbrud og andre uheld i 2013. Vi har tværtimod været ret uheldige. Kloakeringen på Hasselø gav nogle brud, som burde være undgået. Raketterne havde det nærmest som nytårsraketterne, de levede deres helt eget liv. Ud over disse noget selvforskyldte, oplevede vi tre gange at måtte rykke ud til ledninger, som var blevet trætte. Trætte af at sidde fast i en isoflo-samling og en enkelt anboringsbøjle gik det også ud over. De uheld entreprenøren forårsagede, var for hans regning, men de øvrige er naturligvis for vores regning, og det løber op i 15- 20.000 kr. hver gang. Også selvom vi holdt det kørende, så arbejdet blev udført inden for normal arbejdstid. Det er som jeg mange gange tidligere har sagt, langt billigere at udføre planlagte renoveringer, end det er at vente på at uheldet opstår. Det betyder, at vi i dette forår udtager et antal afgreninger på hovedledningerne, som vi graver fri, og vurderer om vi skal sætte et vedligeholdelsesprogram i system. Vi har tidligere udskiftet samtlige anboringsbøjler, stikledninger samt stophaner, og nu er turen så kommet til samlingerne på hovedledningerne. Denne udgift er ikke budgetsat, så vi må bede om generalforsamlingens accept, af den udgift som kan komme. Bliver det en udgift af en vis størrelse, er det bestyrelsens agt, at bruge af pengene, som er hensat i de gode år til investeringer i de lidt mere magre år. Det kommer derfor ikke til at berøre m3-prisen, og jeg røber vist ingen hemmelighed ved at afsløre, at vi går efter uændret takst. Vi blev påført en udgift i forbindelse med at Bøtø Nor pumpelag uddybede og gjorde nord kanalen bredere. Da de havde uddybet ved broen på Marielyst Strandvej, var vores ledning blevet fritlagt og hang 0,5 m. over vandspejlet. Vi fik dæmmet vandet op, og en hurtig opgravning i bunden af kanalen blev udført af gravemesteren. Vi fik et nyt foringsrør, og vandledning trukket i af Thyges VVS. Alt i alt en udgift til ca. 100.000 kr. Når vi ligger i offentligt areal, er det altid som gæster, og det betyder, at vi betaler, hvis noget skal ændres. Bliver en vej udvidet, så vores ledning kommer ind under asfalten, så betaler vi for at flytte. Det har vi nu været skånet for i den tid jeg har været med.

Måleraflæsninger.
Er uændret et anliggende som Guldborgsund forsyning står for som jeg tidligere var inde på. Det er klart det billigste, men om det er bedst vurderer vi løbende.

Økonomi.
Økonomien er forsat god, blot er det ikke en Preben som styrer her men derimod  Henning West, som vil forelægge regnskabet om lidt. Om han er lige så flink til at bevillige en snaps til maden som Preben har været, skal jeg lade være usagt.

Tvister:
Ingen

Samarbejde.
Er fortrinligt med både tilsynsmyndighederne og firmaer som betjener og servicerer. Begge dele er vigtigt. 

Gennemførte projekter i året:
Det såkaldt nye vandværk opført i 1991, har fået nye tagplader. De gamle smuldrede væk. Vi var med i den årgang, hvor bindemidlet ikke duede. Garantien var naturligvis udløbet. Med lidt ekstra isolering, ny gangbro og nye tagrender, løb det op i små 200.000 kroner. Beløbet er taget fra kontoen med henlagte midler til fremtidige investeringer. Hensynet til at bevare nuværende pris vejede tungest.

Kommende tiltag/visioner.
I år har vi besluttet at vi gør noget ved iltning og henstandsbassinet. Det vil blive ændret så iltningen kommer til at foregå i et lukket system, og henstanden sløjfes og vandet går direkte i forfilteret.  Formålet er at slippe af med henstanden, som ikke er nødvendig, og måske aldrig har været det, og samtidig kan være en risiko for forurening af vandet. Dette tiltag vil koste i omegnen af 400.000 kr. da det indebærer visse bygningsmæssige ændringer. Beløbet finder vi ikke i budgettet, så jeg vil bede generalforsamlingen give bestyrelsen grønt lys for at gennemføre projektet. Fremgangsmåden er atypisk, men generalforsamlingen vil under alle omstændigheder skulle tage stilling, enten ved at sanktionere budgettet, eller som her ved at sige ja til den specifikke udgift. Igen er det hensigten at pengene tages fra hensatte midler til fremtidige investeringer. Gode år udligner mindre gode år. Vi bemærker, at afskrivninger på tidligere investeringer er stærkt på vej ned, så det vil være uheldigt at hæve vandprisen, for at få klemt en investering ind over et budget, som vi søger at finde dækning for via en eventuelt forhøjet pris.

Personalet:
I år har Erik og jeg taget hul på kurset, som skal give os certifikat til at stå for driften af vandværket. Vi har begge bestået første del som var et 3-dages kursus med overnatning i Maribo, undervisning fra 8 morgen til 18 aften. Vi kan nu tage ansvar for den praktiske del af driften. Senere på året skal vi så på hygiejnedelen. Sidst men ikke mindst har vi indført Tethyes, som er et IT-baseret stykke ledelsesværktøj. I alt sin korthed går det ud på, at alle funktioner i driften af vandværket, skal beskrives og tidsbestemmes hvornår tingene udføres og af hvem. Selve den praktiske udførelse skal være beskrevet i alle detaljer, og eventuelle leverandører af ydelser skal fremgå på opgaven. Et eksempel: Erik åbner Tethyes og klikker ind på opgaver tre dage frem. Alt som skal udføres inden for de næste tre dage, samt det han endnu ikke har udført popper op. Når opgaverne er løst, vinger Erik dem bort. Jeg har mulighed for at se om Erik følger planen eller om der skal uddeles en mild reprimande. Jeg har nu også opgaver, og for at vi har en uvildig på banen, er Steen udnævnt til superbruger sammen med mig. Vi kan oprette, beskrive og sætte tidsintervaller på alt. Dette system skal videre frem bruges til at beskrive alle de risikable situationer, som kan opstå fra boringer via ledningsnet til vandværk og ud til forbrugerne. Det er ikke kun risikoen, som skal beskrives. Det er også forholdsregler og løsninger. Sidst men ikke mindst, så er det en data-opsamling af rang, der finder sted. Hvad, hvordan og hvornår gør vi tingene. Tænk på tagstenen, den kan ramme Erik, den kan ramme andre nøglefigurer i vandværkets drift, fremover skal vi blot lære at betjene systemet, og det står FVD for, så vil en udskiftning af en nøglespiller være betydeligt nemmere.
Sidst men ikke mindst, en stor tak for at bestyrelsen og du Erik har gjort det nemt at være formand.
Som noget helt nyt vil jeg takke dig Henning, for at gå lige ind i hjertet af Væggerløse Vandværk, og overtage og videreføre Prebens kassererarbejde. Du har haft tålmodighed med os, så vi har fået tid til at organisere os på en ny måde.

Tak for det første år Henning, vil du venligst bringe takken videre til Dora!

---------------------------------------------------------

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter:
VEDTÆGTER FOR
VÆGGERLØSE VANDVÆRK A.m.b.a.

§ 1
Væggerløse Vandværk A.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar.
Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 

Formål
§ 2
Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.                                

Medlemmer
§ 3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 

Medlemmernes rettigheder
§ 4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Vedtægter, regulativ og gældende takstblad kan ses på vandværkets hjemmeside eller eventuelt rekvireres hos vandværkets formand. 

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§ 5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. 

Udtræden af selskabet
§ 6
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet. 

Generalforsamling
§ 7
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden og/eller med henvisning til vandværkets hjemmeside.
Forslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til formanden og/eller kassereren senest den 15. februar. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I lige år vælges tre medlemmer, i ulige år vælges to.
Herudover vælges hvert år en førstesuppleant og en andensuppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder i nævnte rækkefølge.
Hvert år vælges endvidere en revisor for to år og en suppleant for et år.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter kan finde sted.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til formanden eller kassereren, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes/annonceres som ovenfor skitseret sammen med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten. 

Stemmeret og afstemninger
§ 8
Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær - eller næste års ordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

Bestyrelsen
§ 9
Selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, valgt på generalforsamlingen jf. § 7
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet. 

Tegningsret
§ 10
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Regnskab
§ 11
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de  generalforsamlingsvalgte revisor(er), og en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning
§ 12
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet. 

Ikrafttræden
§ 13
Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret på generalforsamlingen den 10. marts 2014.
De træder i kraft den 1. januar 2015.
Med virkning fra den 1. januar 2015 overtages fra andelsselskabet Væggerløse Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2014, hvorefter andelsselskabet Væggerløse Vandværk er opløst. 

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 31. december 2014 er valgt på generalforsamlingen i andelsselskabet Væggerløse Vandværk, indtræder med virkning fra den 1. januar 2015 i de tilsvarende funktioner i Væggerløse Vandværk A.m.b.a.


Rent vand pumpe

Væggerløse Vandværk forsyner området omkring Væggerløse med rent drikkevand i de mængder, der er behov for.
Forsyningsområdet kan ses på siden: Vandværket.

Vil du vide mere om vandværket, så kan du se en hel del her på denne hjemmeside.

Vi har prøvet at samle det, som vi mener kan have din og andre andelshaveres interesse.

   

 

Væggerløse Vandværk
Referater